Môn học này giúp sinh viên đọc được phương pháp thể hiện nội dung bản đồ chuyên đề và biết sử dụng phần mềm ArcGIS để tự tổ chức và xây dựng bản đồ chuyên đề với chủ đề tự chọn.

Chia sẽ dữ liệu GIS : Dữ liệu nền, Dữ liệu chuyên đề, Dữ liệu khóa học