Site announcements

Test chức năng website

Test chức năng website

by Admin User -
Number of replies: 0

Để Test chức năng website các bạn có thể sử dụng Tài khoản demo sau: username: student và password: 123456. Lưu ý: Tài khoản có thể bị xóa bất cứ lúc nào!